၁။ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Global English Course (2/2018) ကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ Basic Level တက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္းသူ / သားအသစ္မ်ားသည္ ၁၀.၅.၂၀၁၈ ရင္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ website link ၌ ၀င္ခြင့္ပံုစံျဖည့္စြက္ ေလွ်ာက္ထာႏိုင္ပါသည္။ ဦးစြာေရာက္ရွိျပီး ျပည့္စံုေသာေလွွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုုင္း သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သည့္အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၁၄.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀နာရီတြင္ အဆိုပါ Website link ၌ ထပ္မံေၾကျငာပါမည္။

Website link: www.ncel.edu.mm

၃။ က်န္ Level မ်ားကို တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသူ / သားမ်ားသည္ Online မွေလ်ွာက္ရန္မလိုဘဲ လူကိုယ္တိုင္ သင္တန္း ျပန္လည္အပ္ႏွံ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

Advanced Level I                        ၁၄.၅.၂၀၁၈(၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)
Upper-Intermediate Level       ၁၅.၅.၂၀၁၈(၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)
Intermediate Level                    ၁၆.၅.၂၀၁၈(၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)
Baisc Level                                 ၁၇.၅.၂၀၁၈ ႏွင့္ ၁၈.၅.၂၀၁၈ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

ေငြလက္ခံမည့္ေနရာ       – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ပင္လံုေဆာင္ (Judson Church ႏွင့္ကပ္လ်က္)
သင္တန္းကာလ             – ၂၆.၅.၂၀၁၈ မွ ၁၇.၈.၂၀၁၈ (၃လ)
သင္တန္းပို႔ခ်မည့္အခ်ိန္    – Weekday – တနလၤာ၊ဗုဒၵဟူး၊ေသာၾကာ(၀၇း၀၀နာရီမွ၀၉း၀၀နာရီထိ)
Weekend 1                  – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၀၉း၀၀နာရီမွ ၁၂း၀၀နာရီထိ)
Weekend 2                  – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၁၃း၀၀နာရီမွ ၁၆း၀၀နာရီထိ)

ပညာအရည္အခ်င္း                     – ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား – ဘြဲ႔လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ မွတ္ပံုတင္ ၊ ဓါတ္ပံု (၄)ပံု
နိုင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက                 – ၀န္ထမ္းကဒ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ရံုး၊ဌာနမွ တာ၀န္ခံ အၾကီးအကဲ၏ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳစာ
စံုစမ္းရန္ဖုန္း                            – ၀၉-၂၅၁၂၀၀၃၈၄ ။ ၀၉-၉၅၅၃၂၉၁၀၈

Leave a reply