အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမၽိဳးသားဗဟိုဌာန
Global English Course
စည္းကမ္းခၽက္မၽား

 

၁။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၇၅% ျပည့္ရမည္။
၂။ သင္တန္းကို အခ်ိန္မွန္မွန္ တက္ေရာက္ရမည္။
၃။ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ပရဝုဏ္အတြင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဆူညံစြာေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ရပါ။
၄။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အဝတ္အစားမ်ားသာ ဝတ္ဆင္ရပါမည္။ ဆံပင္မ်ားအေရာင္မ်ိဳးစံု ဆိုးျခင္း၊ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ စာတမ္းမ်ားပါသည့္ တီရွပ္မ်ား၊ အက်ႌလက္ျပတ္မ်ား၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ား၊ ေဘာင္းဘီတို (quarter-Length) မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္က လံုခ်ည္ကြဲမ်ား၊ စကပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္က ဆံပင္႐ွည္ထား၍စုခ်ည္ျခင္း၊ နားကပ္ပန္ဆင္ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။
၅။ စာသင္ေနစဥ္အတြင္း ဖုန္းလက္ခံေျပာဆိုျခင္း၊ ေခၚဆိုျခင္းလံုးဝမျပဳရပါ။ Mobile ဖုန္းမ်ားကို Silent Mode တြင္ထားရမည္။
၆။ သင္တန္းရွိပရိေဘာဂမ်ားေပၚတြင္ ေရးျခစ္ၿခင္း၊ ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႔ရွိပါက၊ ၄င္းပရိေဘာဂ၏ အသစ္တန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။
၇။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ျပန္လည္ထုတ္ယူၿခင္း၊ လူစားထိုးၿခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။
၈။ သက္ဆိုင္ရာပံုစံမ်ား ျဖည့္စြက္ရာတြင္ မိမိတို႕၏ အခ်က္အလက္အမွန္ႏွင့္ လိပ္စာအမွန္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ရမည္။
၉။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ ဌာနရွိ တာဝန္ခံအႀကီးအကဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၁၀။ ဌာနအႀကီးအကဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိပဲ (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္ပါဟု လိမ္လည္ေျပာဆို၍ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိပါက သင္တန္းမွ
ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။
၁၁။ Basic Level မွ စတင္တက္ေရာက္ရမည္။ Advanced Level II ေအာင္ျမင္ျပီးပါ Diploma in English ခ်ီးျမႇင့္မည္။
၁၁။ သင္တန္းၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


** သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက သင္တန္းတက္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းမည္။ **