လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတို့ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Global English Course သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာနႏွင့္…

Read more