သင်တန်းအပ်နှံရမည့်အစီအစဉ်

၂၄-၈-၂၀၁၈ နံနက် ၉းဝဝနာရီ တွင် Online မှအောက်ပါ Website Link (www.ncel.edu.mm) သို့ဝင်ရောက်ပြီး Registration Form ဖြည့်ပါ။

၂၇-၈-၂၀၁၈ နံနက် ၉းဝဝနာရီတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်းကို အဆိုပါ Link တွင် ကြေငြာပါမည်။

အမည်စာရင်းတွင်ပါဝင်ပါက ၃၁-၈-၂၀၁၈ တွင်သင်တန်း အပ်နှံရပါမည်။

သင်တန်းအပ်နှံရမည့်အချိန် –

  • နံနက် ၉းဝ၀ နာရီ မှ ၁၂းဝ၀ နာရီ
  • နေ့လည် ၁းဝ၀ နာရီ မှ ၂းဝ၀ နာရီ

သင်တန်းအပ်နှံရမည့်နေရာ – ပင်လုံဆောင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

သင်တန်းအပ်နှံရန် လိုအပ်ချက်များ –

  • ဘွဲ့လက်မှတ် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက မိမိဌာန အကြီးအကဲ၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ဝန်ထမ်းကဒ် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
  • မှတ်ပုံတင်မူရင်း
  • ဓါတ်ပုံ ၄ ပုံ
  • သင်တန်းကြေး ၅၀ဝဝဝ ကျပ်

၂၄-၈-၂၀၁၈ နံနက် ၉းဝဝနာရီ

Website Link -> www.ncel.edu.mm

Registration Form ဖြည့်ရာတွင်ဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်များ

၁. အမည်
၂. အဖအမည်
၃. မှတ်ပုံတင်
၄. မွေးသက္ကရာဇ်
၅. အလုပ်အကိုင်
၆. နေရပ်လိပ်စာ
၇. တယ်လီဖုန်းနံပါတ်
၈. E-mail Address
၉. ဘွဲ့အမည်

မှတ်ချက်။ ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြည့်ရန် အချက်အလက်မပြည့်စုံက စဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်ဦးရေပြည့်သည်အထိ လက်ခံပေးပါမည်။

Leave a reply