သင္တန္းအပ္ႏွံရမည့္အစီအစဥ္

၂၄-၈-၂၀၁၈ နံနက္ ၉းဝ၀နာရီ တြင္ Online မွေအာက္ပါ Website Link (www.ncel.edu.mm) သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး Registration Form ျဖည့္ပါ။

၂၇-၈-၂၀၁၈ နံနက္ ၉းဝ၀နာရီတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူစာရင္းကို အဆိုပါ Link တြင္ ေၾကျငာပါမည္။

အမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ပါက ၃၁-၈-၂၀၁၈ တြင္သင္တန္း အပ္ႏွံရပါမည္။

သင္တန္းအပ္ႏွံရမည့္အခ်ိန္ –

  • နံနက္ ၉းဝ၀ နာရီ မွ ၁၂းဝ၀ နာရီ
  • ေန႕လည္ ၁းဝ၀ နာရီ မွ ၂းဝ၀ နာရီ

သင္တန္းအပ္ႏွံရမည့္ေနရာ – ပင္လံုေဆာင္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

သင္တန္းအပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား –

  • ဘြဲ႔လက္မွတ္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ
  • ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက မိမိဌာန အၾကီးအကဲ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ဝန္ထမ္းကဒ္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ
  • မွတ္ပံုတင္မူရင္း
  • ဓါတ္ပံု ၄ ပံု
  • သင္တန္းေၾကး ၅၀ဝ၀ဝ က်ပ္

၂၄-၈-၂၀၁၈ နံနက္ ၉းဝ၀နာရီ

Website Link -> www.ncel.edu.mm

Registration Form ျဖည့္ရာတြင္ျဖည့္သြင္းရမည့္အခ်က္မ်ား

၁. အမည္
၂. အဖအမည္
၃. မွတ္ပံုတင္
၄. ေမြးသကၠရာဇ္
၅. အလုပ္အကိုင္
၆. ေနရပ္လိပ္စာ
၇. တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
၈. E-mail Address
၉. ဘြဲ႔အမည္

မွတ္ခ်က္။ ။အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖည့္ရန္ အခ်က္အလက္မျပည့္စံုက စဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သည္အထိ လက္ခံေပးပါမည္။

Leave a reply