လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Global English Course ကို
သင္တန္သား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Global English Course (2/2019) ကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ Basic Level တက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္းသူ / သားအသစ္မ်ားသည္ ၁၀.၅.၁၉ ရင္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ website link ၌ ၀င္ခြင့္ပံုစံျဖည့္စြက္ ေလွ်ာက္ထာႏိုင္ပါသည္။ ဦးစြာေရာက္ရွိျပီး ျပည့္စံုေသာေလွွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုုင္း သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သည့္အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၁၄.၅.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀နာရီတြင္ အဆိုပါ Website link ၌ ထပ္မံေၾကျငာပါမည္။ ၎အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ပင္လုံေဆာင္၌ ၁၇.၅.၂၀၁၉ ေန႔ရက္တြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

=>> Website link: register.ncel.edu.mm

၃။ က်န္ Level မ်ားကို တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသူ / သားမ်ားသည္ Online မွေလ်ွာက္ရန္မလိုဘဲ လူကိုယ္တိုင္ သင္တန္း ျပန္လည္အပ္ႏွံ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

 

ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

 

Advanced Level II               ၁၄.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

Advanced Level I                ၁၄.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

Upper-Intermediate Level        ၁၅.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

Intermediate Level     ၁၆.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

Basic Level                     ၁၇.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီမွ၁၄း၀၀နာရီထိ)

ေငြလက္ခံမည့္ေနရာ       – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ပင္လံုေဆာင္ ( Judson Church ႏွင့္ကပ္လ်က္)
သင္တန္းကာလ             – ၂၅.၅.၂၀၁၉  မွ  ၁၆.၈.၂၀၁၉ ( ၃လ)
သင္တန္းပို႔ခ်မည့္အခ်ိန္    – Weekday – တနလၤာ၊ဗုဒၵဟူး၊ေသာၾကာ (၀၇း၀၀နာရီမွ၀၉း၀၀နာရီထိ)
                                           Weekend 1 – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၀၉း၀၀နာရီမွ ၁၂း၀၀နာရီထိ)
                                           Weekend 2  – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၁၃း၀၀နာရီမွ ၁၆း၀၀နာရီထိ)

ပညာအရည္အခ်င္း                     – ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူ
ျဖစ္ရမည္။

လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား – ဘြဲ႔လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ မွတ္ပံုတင္ ၊ ဓါတ္ပံု (၄)ပံု
နိုင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက                  – ၀န္ထမ္းကဒ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ရံုး၊ဌာနမွ တာ၀န္ခံ အၾကီးအကဲ၏
သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳစာ

စံုစမ္းရန္ဖုန္း                              – ၀၉-၂၅၁၂၀၀၃၈၄ ။ ၀၉-၉၅၅၃၂၉၁၀၈

Leave a reply