လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Global English Course Basic Level သင္တန္သား ေလွ်ာက္လႊာျပန္လည္ေခၚယူျခင္း

၁။ Global English Course (2/2019) သင္တန္းကို ၁၀.၅.၂၀၁၉ ေန႔နံနက္ ၉.၀၀နာရီတိတိတြင္ register.ncel.edu.mm website မွေလ်ွာက္လႊာေခၚယူ ခဲ႔ေသာ္လည္း Technical Error တက္သြားပါသျဖင္႔ အဆင္မေျပျဖစ္သြား ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ​၍ Global English Course (2/2019) Basic Level ကို ၁၇.၅.၂၀၁၉ ရက္ေန႕ နဲနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ အဆိုပါ website link ၌ထပ္မံေလွ်ာက္ထား နိုင္ရန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၁၉.၅.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀နာရီတြင္ အဆိုင္ပါ website link ၌ ထပ္မံေၾကျငာပါမည္။ ၎အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ပင္လုံေဆာင္၌ ၂၀.၅.၂၀၁၉ ေန႔ရက္တြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

=>> Website link: register.ncel.edu.mm

ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

Basic Level             – ၂၀.၅.၂၀၁၉ (၀၉း၀၀နာရီ မွ ၁၄း၀၀နာရီထိ)

ေငြလက္ခံမည့္ေနရာ       – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ပင္လံုေဆာင္ ( Judson Church ႏွင့္ကပ္လ်က္)
သင္တန္းကာလ             – ၂၅.၅.၂၀၁၉  မွ  ၁၆.၈.၂၀၁၉ ( ၃လ)
သင္တန္းပို႔ခ်မည့္အခ်ိန္    – Weekday – တနလၤာ၊ဗုဒၵဟူး၊ေသာၾကာ (၀၇း၀၀နာရီ မွ ၀၉း၀၀နာရီထိ)
                                           Weekend 1 – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၀၉း၀၀နာရီ မွ ၁၂း၀၀နာရီထိ)
                                           Weekend 2  – စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ (၁၃း၀၀နာရီ မွ ၁၆း၀၀နာရီထိ)

ပညာအရည္အခ်င္း                     – ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူ
ျဖစ္ရမည္။

လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား – ဘြဲ႔လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ မွတ္ပံုတင္ ၊ ဓါတ္ပံု (၄)ပံု
နိုင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက                  – ၀န္ထမ္းကဒ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ရံုး၊ဌာနမွ တာ၀န္ခံ အၾကီးအကဲ၏
သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳစာ

စံုစမ္းရန္ဖုန္း                              – ၀၉-၂၅၁၂၀၀၃၈၄ ။ ၀၉-၉၅၅၃၂၉၁၀၈

Leave a reply